Rieber & Søn investerer ytterligere i forsikringsbransjen

Rieber & Søn investerer ytterligere i forsikringsbransjen

Rieber & Søn investerer ytterligere i forsikringsbransjen 500 333 Rieber & Søn


Rieber & Søn investerer ytterligere i forsikringsbransjen

Rieber & Søn har i dag sammen med enkelte andre indirekte og direkte aksjonærer i WaterCircles Forsikring ASA («WaterCircles») kjøpt ut agentselskapene til WaterCircles i en transaksjon som priser agentselskapene til i overkant av 300 MNOK på selskapsverdi-basis. Dette sikrer videre vekstkapital for forsikringsselskapet.

WaterCircles har gjennom 2020 og inn i 2021 hatt en sterk vekst i nysalgsvolumer, noe som i sin tur har medført en sterk vekst i premieporteføljen. I 2020 alene var veksten i premieporteføljen på over 30%, og har nå passert en halv milliard kroner. Til tross for den veksten har skadevolumene holdt seg lave i perioden. Forsikringsporteføljen som i hovedsak er fordelt på privatkunder i Norge og Sverige fremstår som svært sunn.

For å sikre WaterCircles solvenskapital til videre vekst og å utbedre den nåværende solvenssituasjonen har WaterCircles inngått en avtale om å selge sine agenter (datterselskaper) til det nyopprettede selskapet Urzus Holding AS for i overkant av 300 MNOK på selskapsverdi-basis. Urzus Holding eies av Rieber & Søn sammen med enkelte andre indirekte og direkte aksjonærer i WaterCircles Forsikring ASA. WaterCircles vil etter transaksjonen ha en solvenskapitaldekningsgrad på over 200% og er godt kapitalisert for fortsatt vekst kommende år. Finanstilsynet har godkjent transaksjonen.

Det er inngått en 7-årig distribusjonsavtale mellom WaterCircles og agent-selskapene som nå erverves. WaterCircles er også gitt en tilbakekjøpsrett på selskapene på gitte priser innen 15 måneder. I sum gir dette en forutsigbarhet for både WaterCircles og agentselskapene som er overdratt.

Rieber & Søn vil gjennom sitt datterselskap SOIA II AS forbli største aksjonær i WaterCircles også etter transaksjonen, men vil ikke lenger være representert i WaterCircles’ styre. Investeringsdirektør i Rieber & Søn, Trond Valvik, har ikke deltatt i behandling av saken knyttet til salget av agentselskapene i styret i WaterCircles. Valvik fratrer sin styreposisjon i WaterCircles som følge av transaksjonen og går inn i styret i Urzus Holding AS.

Nåværende aksjonærer i Urzus Holding AS vil tilby øvrige aksjonærer i WaterCircles å bli aksjonærer i Urzus Holding AS og ta del i den økonomiske eksponeringen i det selskapet også, i den grad de ønsker det.

Bergen/Lysaker 30.04.2021