Redegjørelse Åpenhetsloven

Åpenhetsloven (LOV2021-06-18-99):

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven).
Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og forplikter Rieber & Søn, samt enkelte av virksomhetens porteføljeselskaper, å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med lovens retningslinjer, besvare informasjonskrav fra allmennheten, samt å redegjøre for hvordan arbeidet med aktsomhetsvurderinger blir gjennomført.

Arbeid med aktsomhetsvurderinger

Rieber & Søn er et investeringsselskap som har hensynene til miljø, arbeid- & menneskerettigheter og etikk forankret i sitt mandat. Selskapet tar forpliktelsene som fremgår av Åpenhetsloven på alvor.
Rieber & Søn har respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og velger å arbeide med ansvarlige leverandører og samarbeidspartnere.For Rieber & Søn og deres porteføljeselskaper vil innføringen av lovpålagte aktsomhetsvurderinger bety konkretisering av eksisterende rutiner ved vurdering, håndtering og oppfølging av risiko, med de kravtilpasninger som måtte følge av lovverket. De ulike juridiske enhetene har ansvar for å gjennomføre egne aktsomhetsvurderinger.
Rieber & Søn har et hovedansvar for å sikre egen leverandørkjede, både når det gjelder direkte leverandører (drift) og indirekte leverandører via porteføljeselskapene (virksomhet). Arbeidet organiseres under styrene i hvert enkelt selskap.Som det følger av OECDs retningslinjer, skal det i tilknytning til sikringsarbeidet utarbeides aktsomhetsvurderinger ved større forretningsbeslutninger. Dette tilfaller utpekte ansvarlige innen aktuelle forretningsområder.

Porteføljeselskapene

Selskapet anser overholdelse av menneskerettigheter som grunnleggende, og Åpenhetslovens formål er i tråd med den interne holdningen og gjeldende retningslinjer. Styret i hvert enkelt porteføljeselskap vedtar prosessen med å frembringe de påkrevde dokumentene og å forankre ansvaret for rutinene. Disse skal publiseres slik at lovens krav er fulgt.

Prosess og prinsipper

Innholdet reflekterer at arbeidet med disse nye forpliktelsene er i en innkjøringsfase. Vi forventer endringer og tilpasninger etter hvert som det utvikler seg bransjestandarder etc., og jobber dynamisk med implementeringen.Slik loven krever er prinsippene bak de gjennomførte aktsomhetsvurderingene basert på risiko, og videre utredninger og tiltak prioriteres der risikoen anses størst. Aktsomhetsvurderingene skal gjennomføres årlig, samt vil det gjøres tilleggsvurderinger ved større endringer eller forretningsbeslutninger knyttet til selskapets leverandører.Vi baserer våre risikoavveininger på FNs 17 bærekraftsmål, og benytter blant annet internasjonalt tilgjengelige ratingsystemer for ulike sosiale parametere som informasjonsgrunnlag.

Se eget dokument for nærmere informasjon om gjennomføring av aktsomhetsvurderingene.